Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej) RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. K. Wojtyły w
Rycerce Górnej, Rycerka Górna 183, 34-370 Rajcza”, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Nogaj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli
i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu
wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do
wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) – art. 108a
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nagrania, po tym
terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Okres przechowywania danych może
zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie
stanowi dowód w sprawie.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania -
w granicach określonych w przepisach prawa.
7. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji oraz profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych